ဆတၱပါဏိဥပါသကဝတၳဳ၊ ႐ူပကလာပ ႏွင့္ ဆင္းရဲကင္းရာ ျမတ္ခ်မ္းသာ ဘယ္မွာရွာမလဲ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၀-ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာ ဓမၼသင္တန္းမ်ားအျဖစ္ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက ၀ိပႆနာဆိုင္ရာတရားေတာ္ကို ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး၊

မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ ဦးဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒ၊ ပုပၹ၀ဂ္ ဂါထာ ၅၁-၅၂ ဆတၱပါဏိဥပါသက၀တၳဳကိုလည္းေကာင္း၊ ၄း၃၀ နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ ဦးဥဂၢပ႑ိတကပင္ အဘိဓမၼာသင္တန္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း ႐ူပကလာပကိုလည္းေကာင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ကာ၊

ညေနဆည္းဆာတရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္၀ိမလက `ဆင္းရဲကင္းရာ ျမတ္ခ်မ္းသာ ဘယ္မွာရွာမလဲ´တရားေတာ္ကို ေဟာၾကား ဓမၼဒါနျပဳ၏။

ပါေဝယ်ကာဇီဝကဝတၳဳ၊ ႐ူပသမု႒ာန ႏွင့္ သာသနာေတာ္အက်ိဳး ေလာကအက်ိဳး

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ဓမၼသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီ တရား႐ႈမွတ္စဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက ၀ိပႆနာဆိုင္ရာတရားေတာ္ကို ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။
မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီတြင္ ဓမၼပဒ၊ ပုပၹ၀ဂ္ ဂါထာ ၅၀ – ပါေ၀ယ်ကာဇီ၀က၀တၳဳအေၾကာင္းကို ဦးဥဂၢပ႑ိတကလည္းေကာင္း၊ ၄း၃၀ နာရီတြင္ ဦးဥဂၢပ႑ိတကပင္ အဘိဓမၼာ၊ ႐ုပ္ပိုင္း – ႐ူပသမု႒ာနကိုလည္းေကာင္း ပို႔ခ် သင္ၾကားေပး၏။
ညေနဆည္းဆာ ေလာကခ်မ္းသာတရားပြဲအျဖစ္ ဆရာေတာ္ အရွင္၀ိမလက `သာသနာေတာ္အက်ိဳး ေလာကအက်ိဳး´တရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကား၏။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၄-ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ `ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပြဲ´အတြက္ လုပ္အားေပးၾကစဥ္ […]

မစၧရိယေကာသိယသူေဌး၊ ႐ူပသမု႒ာန ႏွင့္ `သိမ္းထားဖို႔မဟုတ္ ..´´

၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၆)ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီထိ စုေပါင္း တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက ၀ိပႆနာဆိုင္ရာတရားေတာ္ ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီမွ ၄း၁၅ နာရီထိ ဓမၼပဒသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ပုပၹ၀ဂ္ ဂါထာ (၄၉) မစၧရိယေကာသိယသူေဌး၀တၳဳကို ပို႔ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ညေန ၄ နာရီခြဲမွ ၅ နာရီခြဲအထိ အဘိဓမၼာသင္တန္းအျဖစ္ ႐ုပ္ပိုင္း-႐ူပသမု႒ာနကို ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတကပင္ သင္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေန ၆ နာရီ ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္၀ိမလက `သိမ္းထားဖို႔မဟုတ္၊ ထြက္ေျမာက္ဖို႔ျဖစ္တယ္´တရားေတာ္ကို ေဟာၾကား ဓမၼဒါနျပဳေလသည္။