ဂရဟဒိႏၷ၀တၳဳ၊ ပစၥည္းပိုင္း-ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၄)ရက္ စေနေန႔ တရား႐ႈမွတ္ျခင္း၊ ဓမၼသင္တန္းမ်ားႏွင့္ တရားပြဲမ်ားအျဖစ္ –
မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီထိ တရား႐ႈမွတ္စဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက ၀ိပႆနာဆိုင္ရာတရားေတာ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီမွ ၄ နာရီခြဲအထိ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒ၊ ပုပၹ၀ဂ္ ဂါထာ ၅၈-၅၉ ဂရဟဒိႏၷ၀တၳဳ၊ ညေန ၅ နာရီမွ ၅း၄၅ နာရီထိ ဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိႆရ (ေမာ္လူး)က အဘိဓမၼာ၊ ပုဂၢလပညတ္က်မ္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ ညေန ၆ နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက အဘိဓမၼာ၊ ပစၥည္းပိုင္း၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တို႔ကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ညေန ၇ နာရီတြင္ ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲအျဖစ္ […]

ေဂါဓိကေတၳရပရိနိဗၺာန၀တၳဳ၊ ပစၥည္းပိုင္း(ပဋိစၥသမုပၸါဒ္)ႏွင့္ `မေသေဆး ရွာပံုေတာ္´

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇-ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ဓမၼသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲတို႔ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာ –
မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီထိ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက ၀ိပႆနာဆိုင္ရာ တရားေတာ္ကို ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။
မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီမွ ၄း၁၅ နာရီထိ ဓမၼပဒသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ဦးဥဂၢပ႑ိတက ပုပၹ၀ဂ္၊ ဂါထာ ၅၇-ေဂါဓိကေတၳရပရိနိဗၺာန၀တၳဳကိုလည္းေကာင္း၊ ၄း၄၅ နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ဦးဥဂၢပ႑ိတကပင္ ဓာတုကထာက်မ္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ႏွင့္ အဘိဓမၼာသင္တန္း၊ ပစၥည္းပိုင္း၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုလည္းေကာင္း သင္ျပ ပို႔ခ်ေပး၏။
ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲအျဖစ္ ညေန ၇-နာရီတြင္ (၁၁)ပါးေျမာက္ တိပိဋကဓရဆရာေတာ္၊ ဘဒၵႏၲဣႏၵပါလက `မေသေဆး ရွာပံုေတာ္´တရားေတာ္ကို ေဟာၾကား ဓမၼဒါနျပဳ၏။

ဧကာဒသမ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဣႏၵပါလ ၏ တရားပြဲ (၇-စက္တင္ဘာ-၁၃)

ဧကာဒသမ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဣႏၵပါလ၏ တရားပြဲကို ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၇)ရက္ စေနေန႔ ညေန ၇-နာရီတြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ တရားေတာ္နာ ႂကြေရာက္ၾကပါရန္ ႐ိုေသ ေလးျမတ္စြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

မဟာကႆပေတၳရပိ႑ပါတဒိႏၷ၀တၳဳ၊ သဗၺသဂၤဟႏွင့္ `ကိေလသာနည္းပါးေစေရး´

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄-ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ အပတ္စဥ္ က်င္းပၿမဲ ဓမၼသင္တန္းမ်ားႏွင့္ တရားပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္စဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက ဝိပႆနာဆိုင္ရာ တရားဓမၼ ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။
မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒ၊ ပုပၹဝဂ္လာ ဂါထာ ၅၆-မဟာကႆပေတၳရပိ႑ပါတဒိႏၷဝတၳဳအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ၄-နာရီခြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝိမလက အဘိဓမၼာပိဋကလာ ဝိဘဂၤက်မ္းအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ညေန ၅-နာရီခြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတ အဘိဓမၼာသင္တန္းအျဖစ္ သမုစၥည္းပိုင္း၊ သဗၺသဂၤဟကိုလည္းေကာင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးၾက၏။
ညေန ၇-နာရီ ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲဝယ္ ဆရာေတာ္အရွင္ဝိမလက `ကိေလသာနည္းပါးေစေရး´တရားေတာ္ကို ေဟာၾကား ဓမၼဒါနျပဳ၏။