စိတၱဂဟပတိဝတၳဳႏွင့္ `အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားၾကစို႔´

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉-ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း ဓမၼသင္တန္းမ်ားဝယ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက ဝိပႆ နာဆိုင္ရာတရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒ၊ ဗာလဝဂ္၊ ဂါထာ ၇၃-၇၄ စိတၱဂဟပတိဝတၳဳကိုလည္းေကာင္း ေဟာၾကား ပို႔ခ်ေပးၾကၿပီး၊ ညေန ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲ၌ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက `အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားၾကစို႔´တရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကားေလသည္။

ဝိသုဒၶိမဂ္မိတ္ဆက္ (၁၀)၊ သ႒ိကူဋေပတဝတၳဳႏွင့္ `ေလာကခ်မ္းသာ´

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၂-ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ကြယ္လြန္သူ ေဒၚတင္ယု (၉၄-ႏွစ္)၊ ေဒၚစန္းစန္းခုိင္ (၈၅-ႏွစ္)တို႔အား ရည္စူး၍ ဘုရားအမႉးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္ လႉဒါန္းၾက၏။ ေဒၚတင္ယုမွာ ဓမၼသင္တန္းသား ဦးေက်ာ္မင္း၏ မိခင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚစန္းစန္းခိုင္မွာ ဦးရန္ေနာင္၏ မိခင္ႀကီး ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္ၾက၏။
မြန္းလြဲပိုင္း ေလာကခ်မ္းသာ ဓမၼသင္တန္းမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝဏၰိတက ဝိသုဒၶိမဂ္မိတ္ဆက္ အပိုင္း(၁၀) အဆံုးပိုင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒ၊ ဗာလဝဂ္၊ ဂါထာ ၇၂-သ႒ိကူဋေပတဝတၳဳကိုလည္းေကာင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးၾကၿပီး၊ ညေန ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲဝယ္ အရွင္ပညာေဇာတက `ေလာကခ်မ္းသာ´တရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကားေလသည္။

ဝိသုဒၶိမိတ္ဆက္ (၉)၊ ကမၼ႒ာန္းပိုင္းႏွင့္ `သူျမတ္က်င့္ထံုး ယြင္းမေသြ´

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅-ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာ ဓမၼသင္တန္းမ်ားတြင္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက ဝိပႆ နာဆိုင္ရာ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝဏၰိတက ဝိသုဒၶိမဂ္မိတ္ဆက္ အပိုင္း(၉)ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက အဘိဓမၼာ ကမၼ႒ာန္းပိုင္းကိုလည္းေကာင္း ေဟာၾကား သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးၾကၿပီး၊ ညေန ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက `သူျမတ္က်င့္ထံုး ယြင္းမေသြ´တရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကားေလသည္။