ဓမၼသင္တန္းမ်ား (၂၀-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄)

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ဓမၼသင္တန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီး အနည္းငယ္ ေနမေကာင္း၍ တရားခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။
အဘိဓမၼာသင္တန္းတြင္ စိတ္-ေစတသိက္ယွဥ္ကို ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးၿပီး၊

ဓမၼပဒသင္တန္းတြင္ ပ႑ိတ၀ဂ္၊ ဂါထာ ၈၇-၈၉ ရဟန္းငါးရာ၀တၳဳကို ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ပို႔ခ်ေပး၏။

ညေန ဆည္းဆာ အဂၤုတၱရနိကာယ္မိတ္ဆက္သင္တန္းကို မဟာၿမိဳင္ဆရာေတာ္က ေဟာၾကား ပို႔ခ်ေပးေလသည္။

ဓမၼသင္တန္းမ်ား (၁၃-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄)

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၃)ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ ဓမၼသင္တန္းမ်ားအျဖစ္ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက တရားေဟာၾကား၏။

အဘိဓမၼာသင္တန္း၌ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတကပင္ ေစတသိက္မ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေလသည္။

ထိုေနာက္ သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၾက၏။

ဓမၼသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ပ႑ိတ၀ဂ္၊ ဂါထာ ၈၅-၈၆ ဓမၼႆ ၀န၀တၱဳကို ပို႔ခ်ေပးၿပီး၊

ဆည္းဆာ ဓမၼသဘင္၌ မဟာၿမိဳင္ဆရာေတာ္က အဂၤုတၱိဳရ္မိတ္ဆက္ကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၏။

ဓမၼသင္တန္းမ်ား (၆-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄)

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၆)ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ ဓမၼသင္တန္းမ်ားအျဖစ္ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက တရားခ်ီးျမႇင့္၏။

အဘိဓမၼသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက ေစတသိက္မ်ားအေၾကာင္း ပို႔ခ် သင္ၾကားေပးၿပီး၊

ဓမၼပဒသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒ၊ ပ႑ိတ၀ဂ္၊ ဂါထာ ၈၄-ဓမၼိကေထရ္၀တၳဳကို ပို႔ခ်ေပး၏။

ညေန ဆည္းဆာ ဓမၼသဘင္၌ မဟာၿမိဳင္ဆရာေတာ္က အဂၤုတၱိဳရ္မိတ္ဆက္ကို သင္ၾကား ေဟာၾကား၏။