ဓမၼပဒသင္တန္း ဂါထာ-၉၇ (၂၀-ဒီဇင္ဘာ-၂၀၁၄)

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀-ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ ဓမၼသင္တန္း၌ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက တရားခ်ီးျမႇင့္၏။

မြန္းလြဲ ၃-နာရီခြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒ၊ အရဟႏၲ၀ဂ္၊ ဂါထာ ၉၇ ကို ပို႔ခ် သင္ၾကားေပးေလသည္။

ဓမၼဒါနျပဳမည့္ ဆရာေတာ္ အရွင္၀ိမလ ေဆးခန္းႂကြေရာက္ေနသျဖင့္ ညေန ဆည္းဆာတရားပြဲ မရွိေပ။

ေကာင္းျမတ္ခ်မ္းသာ မဂၤလာ

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃-ရက္ စေနေန႔ ဓမၼသင္တန္းတြင္ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက တရားခ်ီးျမႇင့္၏။

ဓမၼပဒသင္တန္းျပ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတမွာ ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႕သို႔ ေခတၱ ႂကြေရာက္သြားသျဖင့္ ဓမၼပဒသင္တန္း မရွိဘဲ၊ ဆည္းဆာတရားပြဲအျဖစ္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ ဓမၼာေလာကေက်ာင္းမွ ေခတၱ ႂကြေရာက္ရွိေနေသာ ဆရာေတာ္ အရွင္ဇဝနက `ေကာင္းျမတ္ခ်မ္းသာ မဂၤလာ´တရားေတာ္ျဖင့္ ဓမၼဒါနျပဳေလသည္။

ဓမၼပဒသင္တန္း ဂါထာ (၉၆)ႏွင့္ အပါဒါန္မိတ္ဆက္

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆-ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ဓမၼသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက တရားခ်ီးျမႇင့္ၿပီး၊

ဓမၼပဒသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက အရဟႏၲ၀ဂ္၊ ဂါထာ ၉၆-ေကာသမ႓ီျပည္ေန တိႆမေထရ္၏ တပည့္ငယ္ ရွင္သာမေဏဝတၳဳကို ပို႔ခ်ေပးကာ၊

ညေန ဆည္းဆာတရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝိမလက အပါဒါန္မိတ္ဆက္ကို ဓမၼဒါနျပဳ၏။