စဥ္ လႉဒါန္းဖြယ္ရာ အမ်ိဳးအမည္ တန္ဖိုး (USD)
ငွက္ေပ်ာဖူးမွ ဘုရားအုတ္ျမစ္အထိ (တစ္စတုရန္းေပ) ၃၀၀
ပလႅင္ (၆၇၀ စတုရန္းေပ)၊ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၇၀
ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ (၄,၅၀၀ စတုရန္းေပ)၊ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၇၀
ရင္ျပင္ေတာ္ေက်ာက္ျပားခင္း (၄,၅၀၀ စတုရန္းေပ)၊ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၅၀
ေလွကားလက္ရန္းတန္း ၅၆-တန္း၊ တစ္တန္းလွ်င္ ၅၀၀
ေလွကားလက္ရန္းတိုင္ ၅၆-တိုင္၊ တစ္တိုင္လွ်င္ ၃၀၀
ေလွကားခံု တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၆၀၀
ေလွကားဆင့္ ၁,၁၁၇ ဆင့္၊ ၃၇ စတုရန္းေပ၊ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၄၅၀
ေလွကားအခင္း ၁၈၀ စတုရန္းေပ၊ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၇၀
၁၀ ဆင္ေျခေလ်ာလမ္း ၃၀၀ စတုရန္းေပ၊ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၁၀၀
၁၁ တံတားေရကာ ၃-ခု၊ ၄၀၀ စတုရန္းေပ၊ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၇၀
၁၂ တံတားေဘးအကာ ၁၅-ခု၊ ၁,၅၀၀ စတုရန္းေပ၊ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၇၀
၁၃ တံတားအုတ္ျမစ္ ၁၆၀ စတုရန္းေပ၊ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၆၀
၁၄ ေျမစိုက္တန္း ၈-ခု၊ တစ္ခုလွ်င္ ၂၅၀
၁၅ ဘုရားအတြက္ အုတ္ျမစ္တိုင္ ၁၉-တိုင္၊ တစ္တိုင္လွ်င္ ၃,၀၀၀
၁၆ အားျဖည့္သံေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္းလွ်င္ ၇၀၀
၁၇ ဘိလပ္ေျမအိတ္ တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၀
၁၈ ေစတီေတာ္ရင္ျပင္တံတိုင္း ၁၂၀ စံု၊ တစ္စံုလွ်င္ ၁,၀၀၀

Leave a Reply