စဥ္ လႉဒါန္းဖြယ္ရာ အမ်ိဳးအမည္ တန္ဖိုး (USD)
ေက်ာင္းေဆာင္ အမိုး၊ အကာ၊ အခင္း တစ္ေပပတ္လည္ ၂၀၀
ကားလမ္းခင္းရန္ ၅-ေပ ပတ္လည္တစ္ကြက္ ၅၀၀
ကား ၃၄-စီးရပ္နားရန္၊ တစ္စီးစာ တစ္ကြက္လွ်င္ ၂,၀၀၀
ေက်ာင္းအေနာက္ဖက္ မဟာရာမ္တံတိုင္း ၄၄-ခန္း၊ တစ္ခန္းလွ်င္ ၇၀၀
ေက်ာင္းေဆာင္အေပၚထပ္ အိပ္ခန္းမ်ားအတြင္း ျပတင္းေပါက္ ၁၆-ေပါက္၊ တစ္ေပါက္လွ်င္ ၂,၄၀၀
ေက်ာင္းေဆာင္အေပၚထပ္ ေရခ်ိဳးခန္းနံရံတို႔ရွိ ျပတင္းေပါက္ ၃-ေပါက္၊ တစ္ေပါက္လွ်င္ ၁,၁၅၀
ေက်ာင္းေဆာင္အေပၚထပ္ ေလွကားအတက္ ျပတင္းေပါက္ ၂-ေပါက္၊ တစ္ေပါက္လွ်င္ ၃,၅၂၀
ေက်ာင္းေဆာင္ေအာက္ထပ္ ဓမၼာ႐ုံႏွင့္ ထမင္းစားေဆာင္အတြင္းရွိ ျပတင္းေပါက္ ၁၁-ေပါက္၊ တစ္ေပါက္လွ်င္ ၃,၂၀၀
ေက်ာင္းေဆာင္အေပၚထပ္ ေလွကားေအာက္ ျပတင္းေပါက္ ၂-ေပါက္၊ တစ္ေပါက္လွ်င္ ၁,၈၀၀

Leave a Reply